Tạo đơn hàng
1. Chọn đầy đủ thông số sản phẩm (1) (2)
=> Chọn danh mục sản phẩm ( 3 )
=> Chọn '' Đặt hàng ZELUS '' (4)2. Chọn (1) '' Tiếp tục mua hàng '' nếu vẫn tiếp mua thêm sản phẩm ở link hàng này
Chọn (2) '' Vào giỏ hàng '' => Về giỏ hàng3. Chi tiết về giỏ hàng
(1) Thông số về sản phẩm
(2) Số lượng 
(3) Giá tiền
(4) Tổng tiền
(5) Sửa lại thông tin link hàng ( nếu cần )
(6) Xóa bỏ link hàng
(7) Ghi chú 
(8) Danh mục sản phẩm
(9) Thêm sản phẩm cùng shop
(10) Thêm sản phẩm khác shop
(11) Đặt đơn hàng4. Tạo địa chỉ nhận hàng 


5.  Gửi đơn hàng cho ZELUS